ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com.my
RM49.50
1 سال
RM54.50
1 سال
RM54.50
1 سال
.my
RM75.50
1 سال
RM79.50
1 سال
RM79.50
1 سال
.net.my
RM56.80
1 سال
RM56.80
1 سال
RM56.80
1 سال
.org.my
RM56.80
1 سال
RM56.80
1 سال
RM56.80
1 سال
.edu.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.gov.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.name.my
RM13.80
1 سال
RM23.50
1 سال
RM30.00
1 سال
.com
RM34.80
1 سال
RM49.30
1 سال
RM49.50
1 سال
.co
RM139.00
1 سال
RM139.00
1 سال
RM139.00
1 سال
.net
RM54.80
1 سال
RM43.90
1 سال
RM63.80
1 سال
.org
RM65.80
1 سال
RM65.80
1 سال
RM65.80
1 سال
.biz
RM69.95
1 سال
RM49.60
1 سال
RM69.95
1 سال
.info
RM65.80
1 سال
RM65.80
1 سال
RM65.80
1 سال
.asia
RM89.90
1 سال
RM89.90
1 سال
RM89.90
1 سال
.com.au
RM199.00
2 سال
RM199.00
2 سال
RM199.00
2 سال
.net.au
RM199.00
2 سال
RM199.00
2 سال
RM199.00
2 سال
.org.au
RM199.00
2 سال
RM199.00
2 سال
RM199.00
2 سال
.bz
RM129.90
1 سال
RM129.90
1 سال
RM129.90
1 سال
.cc
RM129.90
1 سال
RM129.90
1 سال
RM129.90
1 سال
.cn
RM99.90
1 سال
RM99.90
1 سال
RM99.90
1 سال
.com.cn
RM99.90
1 سال
RM99.90
1 سال
RM99.90
1 سال
.net.cn
RM99.90
1 سال
RM99.90
1 سال
RM99.90
1 سال
.org.cn
RM99.90
1 سال
RM99.90
1 سال
RM99.90
1 سال
.de
RM179.90
1 سال
RM179.90
1 سال
RM179.90
1 سال
.es
RM129.90
1 سال
RM129.90
1 سال
RM129.90
1 سال
.eu
RM49.90
1 سال
RM49.90
1 سال
RM49.90
1 سال
.hk
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
.com.hk
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
.net.hk
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
.org.hk
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
.in
RM89.90
1 سال
RM89.90
1 سال
RM89.90
1 سال
.co.in
RM39.90
1 سال
RM39.90
1 سال
RM39.90
1 سال
.name
RM49.90
1 سال
RM49.90
1 سال
RM49.90
1 سال
.it
RM289.90
1 سال
RM289.90
1 سال
RM289.90
1 سال
.jp
RM399.90
1 سال
RM399.90
1 سال
RM399.90
1 سال
.co.jp
RM739.00
1 سال
RM739.00
1 سال
RM739.00
1 سال
.kr
RM399.90
1 سال
RM399.90
1 سال
RM399.90
1 سال
.co.kr
RM399.90
1 سال
RM399.90
1 سال
RM399.90
1 سال
.me
RM129.00
1 سال
RM129.00
1 سال
RM129.00
1 سال
.mn
RM269.90
1 سال
RM269.90
1 سال
RM269.90
1 سال
.mobi
RM119.90
1 سال
RM119.90
1 سال
RM119.90
1 سال
.co.nz
RM399.00
1 سال
RM399.00
1 سال
RM399.00
1 سال
.ph
RM229.90
1 سال
RM229.90
1 سال
RM229.90
1 سال
.com.ph
RM259.00
1 سال
RM259.00
1 سال
RM259.00
1 سال
.sg
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
.com.sg
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
.net.sg
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
.org.sg
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
.edu.sg
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
.co.th
RM459.90
1 سال
RM459.90
1 سال
RM459.90
1 سال
.tv
RM259.00
1 سال
RM259.00
1 سال
RM259.00
1 سال
.tw
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
.com.tw
RM138.80
1 سال
RM138.80
1 سال
RM138.80
1 سال
.org.tw
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
RM139.90
1 سال
.co.uk
RM89.90
2 سال
RM89.90
2 سال
RM89.90
2 سال
.org.uk
RM73.80
2 سال
RM73.80
2 سال
RM73.80
2 سال
.me.uk
RM73.80
2 سال
RM73.80
2 سال
RM73.80
2 سال
.us
RM49.90
1 سال
RM49.90
1 سال
RM49.90
1 سال
.vn
RM499.90
1 سال
RM499.90
1 سال
RM499.90
1 سال
.com.vn
RM499.90
1 سال
RM499.90
1 سال
RM499.90
1 سال
.net.vn
RM499.90
1 سال
RM499.90
1 سال
RM499.90
1 سال
.org.vn
RM499.90
1 سال
RM499.90
1 سال
RM499.90
1 سال
.ws
RM59.90
1 سال
RM59.90
1 سال
RM59.90
1 سال
.co.id
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
RM225.00
1 سال
.ae
RM499.00
1 سال
RM499.00
1 سال
RM499.00
1 سال
.agency
RM99.00
1 سال
RM99.00
1 سال
RM99.00
1 سال
.gallery
RM129.00
1 سال
RM129.00
1 سال
RM129.00
1 سال
.engineering
RM199.90
1 سال
RM199.90
1 سال
RM219.00
1 سال
.global
RM399.00
1 سال
RM399.00
1 سال
RM399.00
1 سال
.academy
RM159.00
1 سال
RM159.00
1 سال
RM159.00
1 سال
.codes
RM249.00
1 سال
RM249.00
1 سال
RM249.00
1 سال
.cafe
RM169.00
1 سال
RM169.00
1 سال
RM169.00
1 سال
.xyz
RM4.80
1 سال
RM58.00
1 سال
RM58.00
1 سال
.online
RM178.00
1 سال
RM178.00
1 سال
RM178.00
1 سال
.tech

سال
N/A
N/A
.download
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
.io
RM319.00
1 سال
RM319.00
1 سال
RM319.00
1 سال
.tokyo
RM89.00
1 سال
RM89.00
1 سال
RM89.00
1 سال
.fr
RM189.00
1 سال
RM189.00
1 سال
RM189.00
1 سال
.br.com
RM239.00
1 سال
RM239.00
1 سال
RM239.00
1 سال
.id
RM129.90
1 سال
RM399.00
1 سال
RM129.90
1 سال
.studio
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.la
RM288.00
1 سال
RM288.00
1 سال
RM288.00
1 سال
.com.ru
RM199.00
1 سال
RM199.00
1 سال
RM199.00
1 سال
.bg
RM985.00
1 سال
RM985.00
1 سال
RM985.00
1 سال
.co.za
RM78.80
1 سال
RM78.80
1 سال
RM78.80
1 سال
.red
RM155.00
1 سال
RM155.00
1 سال
RM155.00
1 سال
.ml
RM129.00
1 سال
RM129.00
1 سال
RM129.00
1 سال
.group
RM111.00
1 سال
RM111.00
1 سال
RM111.00
1 سال
.limited
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
RM165.00
1 سال
.llc
RM175.00
1 سال
RM175.00
1 سال
RM175.00
1 سال
.vip
RM79.00
1 سال
RM79.00
1 سال
RM79.00
1 سال
.education
RM99.00
1 سال
RM99.00
1 سال
RM99.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains