ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Support

Ask general questions.

 Sales Team

All matters relating to sales of Yeahhost's products and services.

 Billing Department

Handles all billing questions.

 Technical Support

Help you with any technical problems and questions.

 Management Team

Handles all comments, complaints and feedback. Your views are always welcome.

 Customer Service

Non-technical questions.